Aceptación das bases

Cedo os dereitos de imaxe e son do presente vídeo para a súa difusión no proxecto “Recoméndoche un libro”, a través da súa publicación na canle de Youtube, nas páxinas web e nas redes sociais das entidades colaboradoras do proxecto, así como por calquera outro medio dos que dispoñan, coa finalidade de difundir e promover as actividades de dinamización que organizan as ditas entidades. Estas entidades garanten que a dita gravación non se difundirá para outros fins ou noutras canles que os anteriormente citados e nunca de forma comercial.

Autorización (no caso de ser menor de idade)

Como nai/pai/titor da persoa solicitante, autorízoa a inscribirse e asumo calquera responsabilidade que poida contraer.

Solicito participar no concurso «O OLLO DE VIDRO» e acepto explicitamente na súa totalidade as bases establecidas polas entidades convocadoras.